Przyczyny seksualnego wykorzystywania dzieci

Opracowanie skutecznego programu prewencyjnego, zapobiegającego wyko­rzystywaniu seksualnemu dzieci jest trudne, jeśli nie niemożliwe, bez poznania przyczyn tego zjawiska. Jedną z najbardziej znaczących prób wyjaśnienia jego mechanizmów podjął w Stanach Zjednoczonych David Finkelhor. W 1984 roku przedstawił on Model Warunków Koniecznych. Ustalił cztery warunki ko­nieczne do wystąpienia aktu wykorzystywania seksualnego dzieci, co oznacza, że zgodnie z tą teorią wykorzystywanie dzieci nie będzie miało miejsca, jeśli te cztery warunki nie zaistnieją jednocześnie. Należy więc określić zarówno czynniki związane z osobowością sprawcy, jak również ważne czynniki sytuacyjne.

Pierwszym warunkiem koniecznym jest motywacja potencjalnego sprawcy do seksualnego wykorzystywania dzieci. Trzy czynniki wydają się mieć motywu­jące znaczenie: ?zgodność emocjonalna”, ?pobudzenie seksualne” i ?blokada”. ?Zgodność emocjonalna” oznacza dla Finkelhora, że niektórzy sprawcy wyjątko­wo dobrze się czują w towarzystwie dzieci. Część z nich mówi, że zawsze łatwiej im było porozumieć się z dziećmi niż z dorosłymi. ?Pobudzenie seksualne” do­tyczy symptomów fizjologicznych. ?Blokada” oznacza istnienie poważniejszych problemów w kontaktach z osobami dorosłymi. Jak wyraźnie wynika z prac ba­dawczych, wielu sprawców przestępstw wobec dzieci miało poważne problemy z utrzymaniem długotrwałego, bliskiego związku z dorosłą osobą.

Zdaniem Finkelhora motywacja jest jedynie pierwszym krokiem. Aby do­szło do seksualnego kontaktu z dzieckiem, sprawca musi zrobić drugi krok. Jest to przezwyciężenie wewnętrznych hamulców, które odczuwa więk­szość ludzi wobec seksualnego wykorzystywania dzieci. Czynnikami, które ułatwiają przełamanie tych hamulców, są: alkohol, zaburzenia psychiczne, uszkodzenia mózgu i gniew.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.